Ny detaljplan för Svensknabben!

En ny detaljplan för Svensknabben kommer att antas under våren. Planen som redan har antagits i samhällsbyggnadsnämnden väntar nu på att slutbehandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Enligt planbeskrivningen är syftet med planen att "utveckla Svensknabben till ett besöksmål och öka allmänhetens tillgång till natur- och kulturvärden i området”. Följaktligen är det viktigt att ”den för Kalmar unika kulturmiljön bestående av byggnader, trädgård och landskap bevaras”.

En annan avsikt med detaljplanen är att utveckla området med mer kontorsyta och fler bostäder. Men detta ska alltså ske i samklang med ovan nämnda syfte; att bevara och tillvarata områdets kulturmiljö. Vidare ska platsens naturvärden beaktas vid all nybyggnation, vilket ytterligare skärper kravet på återhållsamhet.

Dessutom vill kommunen att trafiksäkerheten i området ska förbättras, framförallt till förmån för cyklister och fotgängare.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 0480-210 77 E-post: ingemar.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design