Berga och Skälby

Byarna Berga och Skälby låg ca 1,5 resp. 2 km nordväst om Kalmars stadskärna (Kvarnholmen), och har möjligen grundats under järnåldern. Åtminstone sedan mitten av 1600-talet tillhörde Svensknabben de två byarna. Men förmodligen har platsen underlagts dem långt tidigare. I ett ganska tidigt skede bör båda – eller en av - byarna ha gjort anspråk på den näraliggande udden, liksom på det omgivande kustavsnittet med dess rika fiskemöjligheter.

Huvudparten av ”nabben” tillhörde Berga by medan en sydlig strandremsa tillhörde Skälby. Udden erbjöd huvudsakligen skogs- och betesmark åt de två byarna. I början av 1800-talet ägde den kände tecknaren och författaren Jonas Carl Linnerhielm en del av platsen via ett gårdsinnehav i Berga. Den vittbereste Linnerhielm brukar beskrivas som Sveriges första reseskildrare. I slutet av århundradet hade hela Berga-delen samlats i bonden Lorentz Jonssons ägo. Mellan åren 1889-1901 avstyckades och försåldes området till Jeanssonfamiljen. År 1917 förvärvade familjen även Skälbys del av Svensknabben.        

Båda Skälby och Berga omnämns i klosterbrev från 1200-talet. Nunneklostret i Kalmar ägde gårdar i båda byarna. Mot slutet av medeltiden ägdes samtliga Skälbys gårdar av olika kloster. Gustav Vasas indragningar av kyrkans gods i början på 1500-talet innebar att Skälby underställdes Kalmar slott och blev en s.k. ”kungsladugård”. Fram till 1800-talets slut tjänade gården som residens åt kronans företrädare, åt ståthållare och landshövdingar.

Svensknabben år 1773: Beskuren skifteskarta över Berga bys utmarker. Skälbys sydliga strandremsa saknas följaktligen. (Copyright: Lantmäteriet)

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 070-3287411 E-post: niclas.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design